Adatkezelési tájékoztatók

1. Adatvédelmi nyilatkozat.

2. Adatkezelési tájékoztató a Magyar Rendvédelmi Karhoz benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen honlap, hasonlóan egyéb honlapokhoz, ún. cookie-kat („sütiket”) használ. Ezek kis méretű szöveges fájlok, melyet a weblapot tartalmazó szerver küld a látogató böngészőjének. Szöveges fájlok lévén kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem férhetnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz, nem futtathatnak vírusokat, spyware-eket stb. A süti mindössze egy adatsor, ami önmagában nem, csak a szerveren tárolt adatokkal együtt értelmezhető.

Mire jók a cookie-k (sütik)?

Ezek a fájlok lehetővé teszik az internetezésre használt eszköz felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez szabott tartalom megjelenítésére adnak lehetőséget. Weblapunk – technológiai sajátosságokból, és ahogy említettük, rengeteg más honlaphoz hasonlóan – tárol ilyen sütiket az alapfunkciók használatának biztosításához.

Mit tehet Ön?

Önnek lehetősége van a cookie-k teljes törlésére és tiltására; ebben az esetben elképzelhető, hogy honlapunk bizonyos funkciói nem, vagy nem az elvárt módon fognak működni. (A cookie-k törlésének és tiltásának módjával kapcsolatban, kérjük, nézze meg böngészője súgóját.)

Amennyiben Ön jóváhagyja a cookie-k használatát, nincs további teendője.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Rendvédelmi Karhoz benyújtott közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló eljárás során végzett adatkezeléshez

 

1. Adatkezelő adatai

Név:                                       Magyar Rendvédelmi Kar (MRK)

Székhely:                               1145 Budapest XIV., Róna u. 124.

nyilvántartási szám:             01-03-0000030

Képviselője:                           Dobson Tibor tű. dandártábornok, elnök

 

Elérhetőségek:

Levelezési cím:                      1081 Budapest, Dologház u. 1-3.

Telefonszám:                          +36 1 459 2400

Fax:                                          + 36 1 459 2440

e-mail:                                     iroda@rendvedelmikar.hu

 

2. Adatvédelmi tisztviselő

Név:                                        Dr. Nagy Attila ny. r. ezredes, főtitkár

telefonszám:                         +36 1 794 1466

e-mail:                                   iroda@rendvedelmikar.hu     

 

3. Az adatkezelés célja

A Magyar Rendvédelmi Kar adatkezelésének célja a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti kérelmek teljesítése; az egy éven belül ismétlődő azonos tárgykörben, azonos adatigénylőtől érkező kérések azonosítása; esetlegesen költségtérítés megállapítása és teljesítésének dokumentálása, valamint az elutasított, illetve részben elutasított adatigénylésekre vonatkozó, az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)     30. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás vezetése.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) c) pontja, azaz az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ld. az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) a közérdekű adatigénylésre vonatkozó szabályait (Infotv. 26–31. §)].

A kezelt adatok köre:

Az igénylő által megadott személyes adatok; a benyújtott adatigénylés adatköre, illetve arra vonatkozó információ, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar elutasította-e az adatigénylést, ha igen, milyen indokkal. Költség-megállapítása kapcsán: név/megnevezés, cím/székhely, adóazonosító jel/adószám.

A Magyar Rendvédelmi Kar nem kezel olyan személyes adatokat, melyeket nem az érintett bocsátott a Magyar Rendvédelmi Kar, mint adatkezelő részére.

 

5. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az igénylő személyes adatait az adat megadásától számított egy évig kezeli.

 

6. Az adatkezelés elvei, adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a   hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő az igénylő személyes adatait a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Az igénylő személyes adataihoz kizárólag az Adatkezelő férhet hozzá. Az Adatkezelő a személyes adatokat harmadik személyek számára nem adja át, kivéve, ha az érintett ehhez beleegyezését adja, vagy az adatkezelőt erre jogszabály kötelezi.

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelési tevékenysége ellátásához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az MRK megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok védettek legyenek. Az MRK többek között az általa kezelt személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés és a személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat külön Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatban határozza meg.

 

7. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Hozzáféréshez való jog

Az érintett az MRK Adatvédelmi tisztviselőjének 2. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés célja;

b) a kezelt személyes adatok köre;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

d) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) a kezelt személyes adatok forrása.

 

Az Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelmet legfeljebb 8 munkanapon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett az MRK Adatvédelmi tisztviselőjének 2. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, amennyiben azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.

Az Adatkezelő a helyesbítés iránti kérelmet legfeljebb 8 munkanapon belül teljesíti, és erről érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett az MRK Adatvédelmi tisztviselőjének 2. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül, az alábbi esetekben írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

a)  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Törléshez való jog

Az érintett az MRK Adatvédelmi tisztviselőjének 2. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

d) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha jogszabály az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, az Adatkezelő a törlés iránti kérelmet legfeljebb 3 munkanapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

 

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

  1. Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az adatvédelmi tisztviselő 2. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül.
  2. Jogainak érvényesítése érdekében az érintett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp. Szilágyi E. fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.
  1. Az érintett az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per a Fővárosi Törvényszék előtt, vagy az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. (http://birosag.hu/torvenyszekek)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Kapcsolódó információk: