E-ügyintézés tájékoztató

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

a Magyar Rendvédelmi Kar elektronikusan intézhető ügyeiről

 

A Magyar Rendvédelmi Kar (a továbbiakban: MRK) az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) és a végrehajtására kiadott, az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásaira figyelemmel az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (a továbbiakban: e-Papír) útján biztosítja.

 

1. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv adatai:

Név:                                       Magyar Rendvédelmi Kar

Székhely:                              1145 Budapest XIV., Róna u. 124.

nyilvántartási szám:           01-03-0000030

Képviselője:                         Dobson Tibor tű. dandártábornok, elnök

 

Elérhetőségek:

Levelezési cím:                       1081 Budapest, Dologház u. 1-3.

Telefonszám:                          + 36 1 459 2400

Fax:                                          + 36 1 459 2440

e-mail:                                     iroda@rendvedelmikar.hu

Weboldal:                               http://www.rendvedelmikar.hu/

 

2. Az MRK elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos ügyfélszolgálatának elérhetőségei

e-mail:                                    iroda@rendvedelmikar.hu

Telefonszám:                       + 36 1 794 1466

Az MRK telefonos ügyfélszolgálata heti 40 órában, hivatali munkaidőben (hétfőtől péntekig 08:00 – 16:00) hívható.

 

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatosan felmerült kérdésekben az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal, telefonszám: 1818) is segítséget nyújt.

 

3. Az e-Papír szolgáltatás leírása

Az MRK az elektronikus ügyintézést – díjmentesen – az e-Papír szolgáltatás segítségével biztosítja, amely a https://epapir.gov.hu/ honlapon, ügyfélazonosítást követően érhető el.

Az MRK-nál elektronikusan (e-Papír szolgáltatáson keresztül) intézhető ügyek:

1. közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok igénylése

2. érintetti jogok gyakorlása a Magyar Rendvédelmi Kar által kezelt személyes adatok kapcsán.

 

Az e-Papír szolgáltatás részletes használatáról az Ügyfél az alábbi weboldalon tájékozódhat:

https://regi.ugyintezes.magyarorszag.hu/dokumentumok/epapir_felhasznalo_kezikonyv.pdf

A kitöltött e-Papír űrlap az e-Papír szolgáltatás igénybevételével [szolgáltató a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., (a továbbiakban: NISZ Zrt.); elérhetősége: https://www.nisz.hu/] küldhetők be az MRK hivatali tárhelyére a Központi Azonosítási Ügynök (a továbbiakban: KAÜ) szolgáltatáson keresztül elérhető elektronikus azonosítási megoldással azonosított Ügyfél által.

Az MRK az elektronikus űrlapokat Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás (a továbbiakban: BKSZ) igénybevételével fogadja a Hivatali Kapuján [a továbbiakban: hivatali tárhely; hivatal rövid neve: MRK, KRID: 446579324], ami biztosítja az elektronikus űrlapok sértetlenségét, valamint a befogadás tényének és időpontjának egyértelmű igazolását.

A kitöltött elektronikus űrlap és csatolmányai BKSZ-szel érkeznek az MRK hivatali tárhelyére, melyről az Ügyfél számára a NISZ Zrt. küld automatikus visszaigazolást (feladási igazolás és letöltési igazolás) mely igazolja, hogy az e-Papír feladása és NISZ Zrt. általi letöltése megtörtént. A NISZ Zrt. az e-Papírt továbbítja az MRK hivatali tárhelyére. A NISZ visszaigazolásokban címzettként a NISZ Zrt. jelenik meg, mint közvetítő szervezet. Az Ügyfél által kitöltött e-Papír letölthető az e-Papír beküldésekor megjelenő címről.

Amennyiben a beküldött elektronikus űrlaphoz csatolt dokumentumok nem értelmezhetők (nem megfelelő fájlformátum), a beadvány a megfelelő hibajelzéssel visszautasításra kerül.

Az ügy elintézésének menete a hatályos jogszabályoknak megfelelően történik, függetlenül a benyújtás módjától.

Amennyiben az elektronikus űrlap beküldő természetes személy Ügyfél meghatalmazottként jár el, köteles a meghatalmazás elfogadására utaló rendelkezést rögzíteni a Rendelkezési Nyilvántartásban (a továbbiakban: RNY).

Amennyiben az ügyfél az RNY-ben titkosított kapcsolattartásról rendelkezik, az MRK a kapcsolattartás során az Ügyfél által az RNY-be feltöltött publikus kulccsal titkosított dokumentumot küld az Ügyfél számára. Amennyiben a publikus kulcsot az Ügyfél nem tölti fel az RNY-be vagy a feltöltött kulcs hibás, az MRK nyílt dokumentumot küld az Ügyfél számára és egyben felhívja az Ügyfél figyelmét a megfelelő publikus kulcs feltöltésére.

                                              

4. Technikai követelmények, információk

Elektronikus ügyintézés az Ügyfél előzetes Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásba (a továbbiakban: KÜNY) vételét követően kezdeményezhető.

A csatolható fájlok paramétereit (pl.: kép esetén felbontás, stb.) a felhasználási célnak megfelelően kell megválasztani.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos értesítések, visszaigazolások az Ügyfél értesítési tárhelyén korlátozott ideig kerülnek tárolásra az értesítési tárhelyet szolgáltató szolgáltatási feltételeinek megfelelően.

 

5. Rendelkezésre állás

Az e-Papír szolgáltatás üzemeltetője a NISZ Zrt. Az e-Papír szolgáltatás rendelkezésre állását az általános célú elektronikus kérelem űrlap (e-Papír) általános szerződési feltételei határozzák meg ( https://nisz.hu/sites/default/files/epapir_aszf.pdf ). Az elektronikus ügyintézés igénybevételének rendelkezésre állása heti 7 nap, naponta 24 óra.

Az MRK a hivatali tárhelyére beérkezett beadványokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – hétfőtől péntekig 08:00 és 16:00 közötti hivatali munkaidőben dolgozza fel.

 

6. Rendkívüli helyzetből (vis maior) eredő változás

Rendkívüli eseménynek minősül különösen az MRK által közvetlenül el nem hárítható üzemzavar, a támogató rendszer biztonsági célú leállítása, az internetes hálózat hibája, irányítási körén kívül eső egyéb technikai jellegű hiba, a szolgáltatás működését megakadályozó vagy korlátozó természeti katasztrófa.

Az MRK rendkívüli helyzet esetén haladéktalanul megteszi az elektronikus ügyintézés zavartalansága érdekében szükséges lépéseket és tájékoztatást tesz közzé az MRK honlapján a rendkívüli helyzetről, annak az elektronikus ügyintézés elérhetőségében okozott hatásairól és arról, hogy előre láthatóan mikor lesz képes az elektronikus ügyintézési kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tenni.

Az MRK felelősségi körébe nem tartozó esetek:

- a vis maior esetén fellépő károk;

- az előzetesen bejelentett szüneteltelési időtartam alatti szolgáltatás kiesés esetén fellépő károk,

- az Ügyfél együttműködésének elmaradásából eredő károk.

 

7. A szolgáltatás szüneteltetése, karbantartás

Az MRK szünetelteti az elektronikus ügyintézést az Ügyfél előzetes tájékoztatása mellett, a hálózatában végzett karbantartás, felújítás, szoftvercsere, bővítés vagy más ehhez kapcsolódó tevékenységek (a továbbiakban: üzemfenntartási munkák) elvégzése céljából.

Az MRK a tervezett üzemfenntartási munkákról és az erre kijelölt időpontról és időtartamról a honlapján értesíti az Ügyfelet, az előre tervezett üzemfenntartási munkákat úgy végzi el, hogy azok az elektronikus ügyintézés elérhetőségét lehetőség szerint ne korlátozzák.

A tervezett üzemfenntartási munkák alatti szükségszerű rendszerleállások ideje - amennyiben az a karbantartási ablakban    történik -, a rendelkezésre állás idejét nem csökkenti.

 

8. Bejelentések, panaszok kezelésének rendje

Az Ügyfél felügyeleti vizsgálatot kezdeményezhet az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél az E-ügyintézési tv.-ben biztosított jogainak sérelme vagy az Ügyfél jogát, jogos érdekét érintő az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kötelezettségeinek elmulasztása esetén.