Elektronikusan intézhető ügyek

1.  Közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok igénylése.

2. Érintetti jogok gyakorlása a Magyar Rendvédelmi Kar által kezelt személyes adatok kapcsán.

 

 

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

közérdekű adat megismerése iránti igény

a Magyar Rendvédelmi Karhoz

elektronikus úton történő benyújtásához

 

A Magyar Rendvédelmi Karhoz (MRK) a kezelésében lévő közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerése iránt kérelem terjeszthető elő. Elektronikus úton a közérdekű adat iránti igény az e-Papír felületen terjeszthető elő.

Jogosultak köre:

Közérdekű adat megismerésére irányuló kérelmet bárki (természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet) előterjeszthet.

Milyen adatokat kell megadni?

  • a megismerni kívánt adatok körének pontos meghatározása
  • nyilatkozat, hogy az adatszolgáltatás költségeinek megtérítését a kérelmező vállalja-e

Az adatigénylés csak abban az esetben teljesíthető, ha a kérelmező megadta a nevét (nem természetes személy igénylő a megnevezését), valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Határidők:

A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az MRK – amennyiben a kérelem teljesítésével összefüggésben költségtérítés fizetési kötelezettség nem merül fel – a kérelem beérkezését követő tizenöt napon belül tesz eleget. Költségtérítési kötelezettség felmerülése esetén – amennyiben az igénylő a kérelmét fenntartja – az MRK a költségek megtérítésétől számított tizenöt napon belül köteles az adatigénylést teljesíteni.

Az adatigénylés határideje – a törvényi feltételek fennállása esetén egy alkalommal – tizenöt nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a kérelmezőt az igény beérkezését követő tizenöt napon belül tájékoztatni kell.

Ha a kért adatot nem az MRK kezeli, akkor az MRK a kérelmet három munkanapon belül továbbítja az illetékes szervnek, amelyről egyidejűleg tájékoztatja a kérelmezőt is.

Fizetési kötelezettség

Az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, ha a kérelmező az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről másolatot kíván kérni, vagy ha az adatigénylés teljesítése az MRK alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. A költségtérítés megállapításánál a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet szerinti költségelemek vehetők figyelembe.

Az MRK Iroda az adatigénylés beérkezésétől számított tizenöt napon belül, az igény teljesítését megelőzően a tájékoztatja a kérelmezőt a felmerült költségtérítés mértékéről, és felhívja, hogy a tájékoztatás kézhezvételétől számított harminc napon belül nyilatkozzon arról, hogy az igénylést fenntartja-e, vagy attól eltekint.

Ha a kérelmező az igényét fenntartja, a költségtérítést tizenöt napon belül köteles befizetni az MRK tájékoztatóban megjelölt folyószámlaszámára.

Felettes szerv/jogorvoslat

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő bírósághoz - Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) - fordulhat jogorvoslatért, továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; ugyfelszolgalat@naih.hu).

Egyéb információk

Az MRK-nál a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét az erre vonatkozó szabályzat határozza meg.

http://www.rendvedelmikar.hu/letoltes/document/document_271.pdf

Vonatkozó jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről

Fogalmak

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

az érintetti jogok gyakorlásával összefüggő igény 

a Magyar Rendvédelmi Karhoz

elektronikus úton történő benyújtásához

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info. tv.) meghatározott feltételek szerint kérelmet nyújtson be. Elektronikus úton a közérdekű adat iránti igény az e-Papír felületen terjeszthető elő.

Jogosultak köre:

Az érintett a személyes adatai vonatkozásában.

Az érintetti jogok tartalma:

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés célja;

b) a kezelt személyes adatok köre;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

d) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) a kezelt személyes adatok forrása.

Az érintett írásban kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, amennyiben azok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak.

Az érintett az általános adatvédelmi rendelet 18. cikkében meghatározott feltételek szerint írásban kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Az érintett írásban kérheti az Adatkezelőtől, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

Határidők:

Az Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelmet legfeljebb 8 munkanapon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő a helyesbítés iránti kérelmet legfeljebb 8 munkanapon belül teljesíti, és erről érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Az Adatkezelő a törlés iránti kérelmet – amennyiben a kérelem elutasításának nincsen jogszabályban meghatározott indoka – legfeljebb 3 munkanapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

Felettes szerv/jogorvoslat

a)         Amennyiben az érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az adatvédelmi tisztviselő 2. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül.

b)         Jogainak érvényesítése érdekében az érintett panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, 1125 Bp. Szilágyi E. fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

c)         Az érintett az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per a Fővárosi Törvényszék előtt, vagy az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt indítható meg. (http://birosag.hu/torvenyszekek)

Vonatkozó jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Fogalmak

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------