MRK Feladatai

Az MRK a közös értékalapú, egységes rendvédelmi hivatásrend megerősítése érdekében - önkormányzati elven alapuló, rendvédelmi szakmai köztestületként, országos szervezetként - a rendvédelmi szervek hivatásos és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állománya önszabályozásával, szakmai továbbképzésével, a rendvédelmi szervek tevékenysége minőségének jobbításával kapcsolatos feladatokat látja el.

Ennek során országos hatáskörrel:

a) javaslattételi joggal rendelkezik a rendvédelmi szervek tevékenysége minőségének jobbítása érdekében,

b) megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, kialakítja az etikai eljárás rendszerét, valamint lefolytatja az etikai eljárásokat,

c) konzultációs joggal közreműködik a tagjai foglalkoztatásának és hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló, az előírt szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint az MRK-t érintő jogszabályok megalkotásában,

d) véleményt nyilvánít a szolgálati viszonnyal, valamint a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdésekben,

e) a miniszter útján kezdeményezheti a Kormánynál a tagjai munkakörülményeit, foglalkoztatási feltételeit és a hivatás gyakorlását érintő jogszabályok megalkotását, illetve módosítását,

f) feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben felterjesztési jogot gyakorol,

g) jogszabályban meghatározottak szerint kezdeményezheti a szolgálati viszonnyal és a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos jogszabálysértő gyakorlat megváltoztatását,

h) a kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és adományozhat, kitüntetés vagy más elismerés adományozását kezdeményezheti,

i) szakmai konferenciákat, tudományos tanácskozásokat, felkészítő továbbképzéseket szervezhet,

j) pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve kiadványokat jelentethet meg a rendvédelem fejlesztésére, gyakorlatának egységesítésére, a példaadó rendvédelmi munkamódszerek megismertetésére, a rendvédelem hagyományainak ápolására,

k) tagjai számára kedvezményes szolgáltatásokat nyújthat,

l) megfigyelőként részt vehet tagjai szakmai vizsgáztatásában és továbbképzésében, indokolt esetben törvényességi vagy egyéb intézkedést kezdeményez,

m) tagot delegál a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság elnökségébe,

n) jogosult véleményezni a személyi állomány szolgálatteljesítésére, illetve munkavégzésére, szolgálatteljesítési idejére, illetve munkaidejére, pihenőidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, rendvédelmi szerv vezetőjének hatáskörébe utalt szabályozásokat, a tagjai csoportját érintő munkáltatói intézkedést, döntést vagy annak tervezetét, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezhet,

o) önként vállalhatja minden olyan – tagságát érintő – ügy megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe,

p) ellátja a törvényben, kormányrendeletben vagy az MRK szabályzataiban meghatározott feladatait.